Vaesus Eestis 2009. aastal

Statistikaameti sotsiaaluuringu andmetel elas 2009. aastal suhtelises vaesuses ligi 16% Eesti elanikkonnast ehk 211 000 inimest. Elanikkonna rikkaim viiendik teenis aastaga viis korda suurema sissetuleku kui vaeseim viiendik. Vaesusrisk pole kõigi inimeste ja leibkondade jaoks ühesugune, vaid ohustab mõningaid rühmi teistest rohkem.  

2009. aastal elas suhtelises vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli väiksem kui 286 eurot (4480 krooni). Põhiline vaesusest väljumise vahend on töötamine ja kindel sissetulek, seetõttu on vaesusest rohkem ohustatud mittetöötavad või madala sissetulekuga inimesed. Mittetöötavatest inimestest (õpilased, kodused, töötud jmt) elas 2009. aastal suhtelises vaesuses iga neljas, nende hulgas töötutest lausa 47%. Iga teine töötu mees elas vaesuses. 

Vaatamata sellele, et püsiv töökoht vähendab vaesusesse langemise ohtu kõige enam, tuleb vaesust kogeda ka paljudel palgatöötajatel. Eestis oli ligi 7% inimesi, kes elasid vaesuses hoolimata sellest, et neil oli püsiv töökoht. Kindla töökohaga inimeste töötasu ei saa küll olla võrdselt kõrge, kuid kindel sissetulek palgatööst võiks siiski võimaldada aktsepteeritaval tasemel materiaalset toimetulekut. 

Vaesus ohustab üksikvanemaid ja lasterikkaid peresid 

Olulist rolli vaesusesse sattumisel mängib leibkonna koosseis. Suuremas vaesuses on üksikvanemad ja lasterikkad pered. Üksikvanemaga leibkondade vaesusmäär oli 2009. aastal 38%. Vaesusriski suurendab ka rohkem kui kahe lapse olemasolu peres. Kui ühe või kahe lapsega paaride seas elab vaesuses kümnendik, siis kolme või enama lapsega peredes oli vaeste osatähtsus ligikaudu kaks korda suurem. 

Lastega leibkonnad elavad ka vanemate maksimaalse tööintensiivsuse korral kolm korda sagedamini vaesuses kui lasteta leibkonnad. Nendest lastega leibkondadest, kus keegi tööealistest tööl ei käinud, elas vaesuses lausa 80%. Samal ajal oli Eesti rikkaimateks leibkondadeks lasteta leibkonnad, kus kõik tööealised liikmed töötasid. Sellistes leibkondades oli 2009. aastal suhtelist vaesust ainult 3%. 

Haridus aitab vaesusriski vältida 

Oluline vaesuse riskitegur on madal haridustase. Põhihariduse või sellest madalama haridusega inimestest elab vaesuses iga neljas, samas kõrgharidusega inimestest ainult iga kuueteistkümnes. Erinevus on neljakordne. Sarnane näitaja on olnud ka varasematel aastatel. Inimesed, kes on haridusse rohkem panustanud, on ka paremas majanduslikus olukorras. Omaette küsimus on aga see, kas kõik, kes tahaksid haridusse panustada, saavad seda endale võimaldada.   

 
 
 

18-aastaste ja vanemate elanike suhtelise vaesuse määr haridustaseme järgi, 2006–2009

18-aastaste ja vanemate elanike suhtelise vaesuse määr haridustaseme järgi, 2006–2009

 

Eesti rahvusest elanike sissetulekud olid suuremad kui mitte-eestlastel ning ka eestlaste vaesusmäär oli 6 protsendipunkti madalam. Kodakondsuse järgi on kõrgeim vaesuse määr kodakondsuseta inimestel — 23%. Mõne teise riigi kodakondsusega isikute vaesusmäär oli 20% ning Eesti kodakondsusega isikutel 15%. Põhjuseks on mitte-eestlaste halvemast keeleoskusest tingitud vähemtasuvad töökohad ning kõrgem töötus. 

Meeste ja naiste keskmised vaesusmäärad ühtlustusid. Kui varasematel aastatel oli naiste vaesuse määr 4–5 protsendipunkti kõrgem, siis 2009. aastal oli erinevus vaid 0,8 protsendipunkti. Üle keskealiste inimeste puhul on lõhed suuremad. 50–64-aastaste naiste vaesuse määr on 4 protsendipunkti kõrgem kui samaealistel meestel ning 65-aastased ja vanemad naised kogevad vaesust lausa kaks korda sagedamini kui mehed. Põhjuseks on siin suur arv üksinda elavaid naisi, kes peavad kõik oma kulud, sh eluasemekulud katma üksi. 

Vaesuses elavate inimeste hinnangud elukeskkonnale ja elamistingimustele  

Kõrge vaesuse määr oli eluruumi üürnikel. Võrreldes eluruumi omanike ja tasuta kasutajatega oli üürnike vaesuse määr ligikaudu kaks korda kõrgem (vastavalt 28% ja 15%). Võrreldes 2008. aastaga on üürnike vaesuse määr tõusnud 3 protsendipunkti ning samal ajal omanikel vähenenud 4 protsendipunkti. 

Vaesuses elavatel inimestel esineb rohkem eluruumidega seotud probleeme — rõskeid seinu, lagesid või põrandaid oli 19%-l ja läbilaskvat katust 8%-l. Ka elukeskkonna ümbrusega seotud probleemide esinemist (kuritegevus, saaste, müra) hindavad vaesuses elavad inimesed kõrgemaks. Väiksema sissetulekuga inimesed ei saa tihtipeale lubada paremaid elamistingimusi.

Eluasemelaenu tagasimaksmisega oli 2009. aastal probleeme kümnendikul kogu elanikkonnast. Sealjuures allpool vaesuspiiri sissetulekuga inimestel kolm korda sagedamini kui ülejäänutel. Samuti esines neil rohkem probleeme kommunaalkulude maksmisega. Üle poolte neist hindas, et vajalike igapäevaste kulutuste tegemisel tulevad nad ots-otsaga kokku suurte raskuste või raskustega. Ülejäänutest oli raskusi igal viiendal. 

Vaesuses elavate inimeste hinnang oma tervislikule seisundile on võrreldes teistega halvem. Iga viies vaesuses elav inimene hindab oma tervist halvaks või väga halvaks, vaesuses mitteelavatest iga kaheksas. Samuti esineb vaesuses elavatel inimestel tervisest tingitud igapäevategevuste piiratust teistest sagedamini. 

Rikas Põhja- ja vaene Kirde-Eesti 

Sissetuleku põhjal jagatakse elanikud viide kvintiili — esimeses on madalaima sissetulekuga ehk vaeseimad inimesed ja viiendas kõrgeima sissetulekuga ehk rikkaimad inimesed.

Rikkamate inimeste kontsentratsioon oli kõrgeim Põhja-Eestis — 53% elanikest kuulusid kõrgema sissetulekuga elanikkonna hulka (viiendasse või neljandasse kvintiili). Samal ajal kuulus Kirde-Eesti elanikest enamik ligi 55% madalama sissetulekuga elanikkonna hulka (esimesse või teise kvintiili). Kesk-, Lääne- ja Lõuna-Eestis oli võrdlemisi ühtlane sissetulekujaotus. 

Elanikkond sissetulekukvintiili ja elukoha järgi, 2009

Elanikkond sissetulekukvintiili ja elukoha järgi, 2009

2009. aasta oli Eestis sissetulekute languse ja töötuse tõusu aasta. Kindel töökoht ja hea haridus annavad parema garantii vaesusesse mittesattumiseks. Samas on vaesus seotud inimese vanuse, elukoha, kodakondsuse, leibkonnatüübi ja muude teguritega. 2009. aasta vaesusnäitajate langus oli tingitud suhtelise vaesuse piiri langemisest ja pensioniealiste inimeste väikeset pensionitõusust. Pensionärid tulid küll massiliselt välja vaesusest, kuigi nende tegelik olukord oluliselt ei muutunud. Teatud ebavõrdsus ühiskonnas on paratamatu ning seda eksisteerib igas riigis, kuid ebavõrdsuse suurus peegeldab sellegipoolest elukvaliteeti ning ühiskonna väärtusi. Ebavõrdsust annab ühiskonnas vähendada sotsiaalsete siirete (pensionid, riiklikud toetused) abil ning statistika näitab, et ilma siireteta oleks nõrgimate ühiskonnarühmade olukord veelgi keerulisem. 

Erika Taidre, Statistikaameti juhtivstatistik 

Metoodika 

Vaesuse ja sissetulekute jaotuse andmeid kogutakse Euroopas ühtse metoodika alusel. Selleks kasutakse suhtelise vaesuse mõistet. Suhteline vaesus mõõdab inimeste sissetulekut teiste riigi elanike sissetulekute suhtes. Suhteliselt vaesteks loetakse inimesi, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Rahvusvaheliselt on suhtelise vaesuse piir 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist. 

Leibkonna ekvivalentsuuruse leidmisel antakse leibkonnale tarbimiskaalud olenevalt sellest, kui palju on selles lapsi ja täiskasvanuid. Sealjuures  tuginetakse OECD modifitseeritud skaalale, kus esimene täiskasvanu saab kaaluks 1, iga järgmine vähemalt 14-aastane leibkonnaliige 0,5 ja alla 14-aastased lapsed 0,3. Tarbimiskaalude abil püütakse arvesse võtta leibkondade ühistarbimist, ehk siis seda, et leibkonnas on ühised kulutused. Näiteks iga leibkonnaliige ei pea omama isiklikku külmutuskappi, pesumasinat, pliiti jmt, vaid neid asju kasutatakse leibkonnas ühiselt. Samuti tasutakse ühiselt eluasemekulud. Üheliikmeline leibkond peab kõik kulutused katma üksi, kuid mitmeliikmeline leibkond saab ühiskulutused omavahel ära jagada ning neil kulub ühiste kulude katmiseks vähem sissetulekut. 

Ekvivalentnetosissetuleku leidmiseks  jagatakse kõikide leibkonnaliikmete summeeritud netosissetulek kõigi leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga. Ühe leibkonna liikmete ekvivalentnetosissetulekud on võrdsed. 

Aasta mediaan ekvivalentnetosissetuleku leidmiseks järjestatakse leibkonnaliikmed ekvivalentnetosissetuleku järgi kasvavasse ritta ning leitakse mediaan (rea keskmine väärtus, st pooled väärtused jäävad temast ülespoole ning pooled allapoole). 60% mediaani väärtusest ongi suhtelise vaesuse piir. Suhtelises vaesuses elavad inimesed, kelle ekvivalentnetosissetulek on madalam kui suhtelise vaesuse piir. Suhtelise vaesuse määr on suhtelises vaesuses elavate inimeste osatähtsus vastavast kogugrupist. 

Elanike sissetulekud riigiti ei ole võrreldavad, nii palgatasemed kui ka riiklikud  sotsiaalkindlustussüsteemid on erinevad. Suhtelise vaesuse määr on riigiti võrreldav ning näitab sissetulekute jaotumist riigis.

 

One response to “Vaesus Eestis 2009. aastal

 1. Kui kujutada ette, kuidas on mõeldud seda uudist, blogi sissekannet, siis justkui oleks kõik korras.
  Kui aga vaadata, kuidas seda uudist tajutakse, mida see jutt tähendab tavakeeles ja pealiskaudse lugemisega, siis on midagi väga viltu.

  Vaesus tavamõistena tähendab olulist materiaalset puudust.
  On tavaks võetud, et kui mõisteid kasutatakse nende tavapärasest tähendusest erinevas tähenduses, siis tuleb need mõisted defineerida. Blogis on mõiste defineeritud ja uudise kontekstis tähendab vaesus sissetulekute kihtide kõige madalamat kihti, mis on arvutatud kindlate reeglite kohaselt. Minu pilgule on mõiste arusaadavalt lahti seletatud.
  Kuivõrd vaesuse tavamõiste on tugeva emotsionaalse koormusega, siis pole erilist lootust uudise vastuvõtuks sellises (suhteliselt neutraalses) tähenduses nagu see mõeldud on. Eilse päeva jooksul ajakirjanduses avaldatu ja selle vastukaja netikommentaarides näitabki avaldatu tavamõistelist tõlgendust.
  Loomulikult on vaesus uudises otsetõlge Eurostati poolt kasutatavast terminist. Brüsseli kontekstis võib-olla pole tõesti enam võimalik rääkida vaesuse tähendusest, kus see oleks materiaalse ilmajäetuse selline tase, mis seaks ohtu tervise ja eksisteerimise. Meie tänane tegelikkus ja lähiminevik tekitavad segadust.
  Näiteid segadusttekitavast mõttekäigust.
  • Vaesusel on kindel emotsionaalne sisu – see on halb. Mida rohkem on vaesust, seda halvem on. Kui nüüd viimase kolme/nelja aastaga on vaeste hulk ühiskonnas vähenenud 3-4%, siis on masu ja tööpuudus kõigiti toredad asjad – väheneb vaeste hulk (nii suhteliselt kui absoluutselt)… Tegelikkuses võib uskuda, et vaeste kui materiaalse kitsikuse teatud tasemel elavate inimeste, hulk on suurenenud.
  • Vaesuse vähenemine on otseselt seotud sissetulekute vähenemise ja sotsiaalabist elatuvate inimeste hulga suurenemisega.
  • Eestist tunduvalt vähem vaesust on Valgevenes ja aserite riigis.
  Eelmise aasta algul avaldas Statistikaamet kogumiku vaesusest (http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=21168), kus 56-ndal leheküljel (joonis 1) on toodud absoluutse ja suhtelise vaesuse muutused perioodil 1996 kuni 2007. Sel perioodil vähenes absoluutses vaesuses elavate Eesti elanike osakaal 39-lt protsendilt 7 protsendini. Samal ajal oli suhtelises vaesuse elavate inimeste osakaal küllaltki stabiilne – 20-ne ja 17-ne protsendi vahel.
  Mäletades seda aega, on raske nõustuda suhtelise vaesuse keskseks näitajaks valimisega, varavõitu veel. Olen aru saanud, et suhtelise vaesuse kõrval puudub tänases statistikas absoluutse vaesuse mõiste ja mõõtmine.
  Eurostati nõudmistele tuleb loomulikult vastata.
  Samas olen veendunud, et vähemalt Eesti siseseks tarbimiseks tuleks säilitada näitaja, mis annaks avalikkusele arusaadavat/arusaadavamat infot ühiskonnas toimuva kohta.
  Segadust ja vääritimõistmisi suhtelise vaesuse teemaliste uudiste ümber aitaks vähendada selle mõiste muutmisega – leida lihtsalt mõni teine sõna, millele siis anda see suhtelise vaesuse sisu. Ettepanekut selleks sõnaks ei oska ma siinkohal tuua ja uue mõiste kasutuselevõtt eeldaks spetsialistide laia ringi kokkulepet.
  Senine mõistet igakordselt uudises avada püüdmise praktika ei ole ilmselgelt piisav – vääritimõistmised on massilised.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s