Statistikaamet on edasipürgiv organisatsioon

Eesti Kvaliteediühing andis 17. märtsil Statistikaametile üle Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna innustustasandi tunnistuse “Edasipürgiv organisatsioon”. Tunnistus kehtib kaks aastat.  

2009. aastal liitus Statistikaamet Eesti Kvaliteediühingu (EKÜ) korraldatava Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna innustustasandi projektiga “Edasipürgiv organisatsioon”. Statistikaameti põhieesmärk oli hinnata organisatsiooni EFQMi mudeli alusel, et parandada juhtimiskvaliteeti, täpsustada ja täiendada 2008.–2011. aasta strateegiaga seotud arendustöid ning saada sisendeid 2012.–2015. aasta strateegiasse.

Statistikaameti juhtkond otsustas nimetatud projektiga liituda veel mitmel põhjusel:

 • eelmine EFQM mudeli põhine hindamine toimus 2007. aastal;
 • sooviti saada ülevaade kahe aasta jooksul arendustööde tulemusel Statistikaameti juhtimises paranenud valdkondadest;
 • sooviti saada ülevaade ületamist vajavatest kitsaskohtadest;
 • EFQM mudeli küsimustikule vastates vaadati üle 2007. aastal kirjeldatud Statistikaameti juhtimisega seotud tegevusi (nt eestvedamine ja planeerimine, töö peamiste huvigruppidega, finantspoliitika jne);
 • projekti elluviimisel sai Statistikaamet asjatundliku organisatsiooni (EKÜ) vahendusel tuge ja tagasisidet inimestelt, kes on Eestis kvaliteedijuhtimist aastaid edendanud;
 • Euroopa statistikasüsteemis soovitatakse statistikaasutustel juhtimiskvaliteedi parendamiseks kasutada just EFQMi mudelit.

2009. aasta aprillis ja mais vaatas hindamisgrupp üle 2007. aastal enesehindamise küsimustikule antud vastused ja täiendas neid vastavalt kahe aasta jooksul toimunud arendustele ja tekkinud uutele teadmistele. Seejärel sõnastas hindamisgrupp enesehindamisel ilmnenud kitsaskohtade põhjal parendustegevused, mis pandi mõju ja suutlikkuse järgi järjekorda. Kolm prioriteetide määramisel enim punkte kogunud tegevust tuli Statistikaametis ellu viia 2009. aasta lõpuks, st enesehindamisele järgnenud kuue kuu jooksul. Selle tarvis koostati detailsem tegevusplaan, kus kirjeldati iga tegevuse korraldajat, olulisust, lähenemisviisi, rakendatust jne. Parendustegevusteks olid:

 • Tootepõhise kuluarvestuse juurutamine
 • Karjäärijuhtimispõhimõtete ja nende rakendusjuhendite väljatöötamine
 • Ühtse personalipoliitika kirja panemine

9. novembril 2009 külastasid Statistikaametit EKÜ välishindajad Raivo Pavlov ja Tiit Orissaar, kes hindasid intervjuude ja tõendusdokumentide põhjal parendustegevuste elluviimise edukust. Hindamise tulemusel selgus, et parendustegevused ei vastanud sellel hetkel EKÜ ja EFQMi määratud kriteeriumitele. Tagasisideraportis juhtisid välishindajad tähelepanu tegevustega seotud puudujääkidele ja soovitasid 3 kuu jooksul läbi viia järelhindamine.

6. veebruaril 2010 toimunud järelhindamise tulemusel selgus, et Statistikaamet vastab EKÜ ja EFQMi määratud kriteeriumitele ja on saavutanud “Edasipürgiv organisatsioon” tunnustuse.

Edasipürgiva organisatsiooni tunnustus tähendab, et Statistikaamet on asutus, kes

 • tahab oma tegevust pidevalt hinnata ja vajadusel parendada,
 • suudab leida oma vigu ja lahendusi nende kõrvaldamiseks,
 • suudab parendustegevusi ellu viia.
Hetk auhinna üleandmiselt. Tiia Tammaru (Eesti Kvaliteediühing) ja Priit Potisepp (Statistikaamet).

Hetk auhinna üleandmiselt. Tiia Tammaru (Eesti Kvaliteediühing) ja Priit Potisepp (Statistikaamet).

 

Remi Prual, Statistikaameti kvaliteedijuht

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s